Bendruomenė

Parapijos veiklos

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos skyrius

 

Sekant Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventumo pavyzdžiu bei pasitikint jo užtarimu, augame dvasiškai ir siekiame savo aplinkoje vykdyti Bažnyčios priesaką – “Blogį nugalėk gerumu!” Susitikimai vyksta I ir III mėnesio sekmadieniais 10.30-12.30 val. parapijos namuose.
Kontaktinis asmuo: Jolanta, tel.: 8 601 54617

Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio jaunimas

 

Kviečiame jaunimą nuo 14 m. kartu pažinti Dievą, kitą, save ir savo tikėjimą, organizuoti ir įgyvendinti įvairias veiklas vaikams ir jaunimui, taip pat parapijos šeimų / vaikų stovyklose, kartu švęsti šv. Mišias, dalyvauti jaunimo susitikimuose.
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680, el. paštas: matulaiciojaunimas.vilnius@gmail.com

Vakariniai katalikai (suaugusieji)

 

Jauni suaugusieji kartą per savaitę sekmadienio vakarais susitinkame dalintis patirtimis, įžvalgomis bei klausti ir ieškoti atsakymų į įvairius Bažnyčios bei tikėjimo klausimus. Lina apie susitikimus: “Visada jautiesi priimtas ir išgirstas, ateini ne tik pasidalinti, bet ir išsinešti”.
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680, el. paštas: matulaiciojaunimas.vilnius@gmail.com, facebook: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio jaunimas

Kartos kartu

 

Čia susitinka skirtingos kartos: jaunimas ir senjorai. Prie kavos ar arbatos puodelio džiaugiamės bendryste, meldžiamės, žaidžiame žaidimus, užsiimame kūrybine, menine veikla. Susitikę nebenorime greitai išsiskirstyti, nes nepaprastai gera pažinti ir mokytis vieniems iš kitų.
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680, el. paštas: matulaiciojaunimas.vilnius@gmail.com

ALFA kursai

 

Šie kursai prasideda rudenį ir tęsiasi iki gruodžio vidurio. Jie skiriami visiems, ieškantiems gyvenimo prasmės bei norintiems sužinoti, ką tiki krikščionys. Taip pat laukiami visi, trokštantys atnaujinti savo tikėjimą.
Kontaktinis asmuo: Birutė, tel.: 8 6683 30022

Nazareto šeimų judėjimas

 

Tai – parapijinis judėjimas, katalikiškomis vertybėmis paremtas asmeninis kelias į Dievo pažinimą. Kiekvienas geras tavo darbas veikia kitus, tad pradėk nuo savęs! Renkamės pirmadieniais po 18.30 val. šv. Mišių.
Kontaktinis asmuo: Kristina, tel.: 85 240 8441, 8 626 58709

Pasauliečiai pranciškonai

 

Tai – vienas kitą mylintys broliai ir seserys pasauliečiai pranciškonai, neturtėliai savo dvasioje, pasižadėję gyventi pagal Evangeliją. Renkamės kiekvieną III mėnesio šeštadienį 10.00 val. šv. Mišiose, prieš susitikimą meldžiamės Dievo Gailestingumo vainikėlį.
Kontaktinis asmuo: Vitalija, tel.: 8 673 86535

Bendruomenės “Tikėjimas ir Šviesa” šeima “Galilėjos žvejai”

 

Priklausome tarptautinei “Tikėjimas ir Šviesa” bendruomenių šeimai, vienijančiai asmenis su proto negalia, jų tėvus bei jaunus su jais draugaujančius žmones. Mūsų pašaukimas – liudyti, jog kiekvienas žmogus yra šventa istorija, kiekvienas vertas oraus bendravimo, atjautos ir trokšta švęsti gyvenimą.
Kontaktinis asmuo: Inga, tel.: 8 618 49214

Marijos Legiono “Nekaltai Pradėtosios” grupė

 

Marijos Legionas yra tarptautinė apaštalaujančių katalikų organizacija, kurios tikslas – talkinti Bažnyčiai, liudyti ir skelbti tikėjimą. Grupė renkasi trečiadieniais 16.45 val. parapijos namuose.
Kontaktinis asmuo: Ona, tel.: 8 618 80022

Rožinio grupė “Versmė”

 

Apmąstydami Jėzaus gyvenimo įvykius, maldoje keliaujame su Dievo Motina Marija ir meldžiamės intencijomis už dvasininkus, pašvęstąjį gyvenimą, taiką pasaulyje ir šeimose.
Kontaktinis asmuo: Elena, tel.: 8 613 69777

Judėjimo “Motinos maldoje” grupė

 

Vienijamės maldoje už vaikus ir patikim savo džiaugsmus bei rūpesčius Dievui. Yra dvi grupės: viena iš jų renkasi II ir IV mėnesio sekmadieniais 10.30-12.00 val., kontaktinis asmuo: Liuda, tel.: 8 6670 30153. Kita grupė renkasi kiekvieną antradienį po 18.30 val. šv. Mišių, kontaktinis asmuo: Daiva, tel. 8 686 90123

Užtarimo maldos grupė

 

Meldžiamės už fizines ir dvasines žmonių reikmes.
Kontaktinis asmuo: Audronė, tel.: 8 613 41864

Karitatyvinės veiklos

 

Išklausymo tarnystė

 

Tai – saugi erdvė, kur sunkumus patiriantys žmonės gali būti suprasti ir priimti, o spręsti gyvenimo problemas jiems padės patarimas ar palydėjimas. Taip pat esate kviečiami tapti savanoriais, prisidėdami savo žiniomis, kompetencijomis bei malda.
Kontaktinis asmuo: Audrius, tel.: 8 679 95786

CARITAS “Artumo programa”

 

Būti kartu, melstis su kenčiančiu ir tarnauti jam liudijant viltį. Savanoriai kartą per savaitę lanko sergantį, neįgalų, vyresnio amžiaus žmogų namuose, padeda jam ir telkia pagalbos priemones bendruomenėje. Prašome atsiliepti savanorius ir tuos, kuriems reikalinga jų pagalba.
Kontaktinis asmuo: Audrius, tel.: 8 679 95786

Kavinė – mokymų centras „AGAPĖ”

 

Tai – bendruomenės susitikimų vieta. Taip pat rengiami ilgą laiką nedirbantiems žmonėms kavinės administratorių, kulinarų, konditerių, padavėjų profesiniai mokymai.
Kontaktai: tel.: 8 699 31823, www.kavineagape.lt

Savitarpio pagalbos grupės

 

Anoniminių alkoholikų grupė „ŠVIESA”

 

Anoniminiai alkoholikai dalinasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga norint tapti draugijos nariu – noras nustoti vartoti alkoholį.
Kontaktai: tel.: 8 645 15836

Anoniminių lošėjų grupė „VIENYBĖ”

 

Tai – draugija vyrų ir moterų, siekianti padėti vieni kitiems įveikti lošimo problemą. Mūsų pagrindinis tikslas – mesti lošti  ir padėti kitiems lošėjams padaryti tą patį.
Kontaktai: anoniminiailosejai@gmail.com; www.anoniminiailosejai.lt

Anoniminių narkomanų grupė „LAISVĖ”

 

Esame sveikstantys priklausomieji, kurie reguliariai susitinka tam, kad padėtų vieni kitiems išlikti “švariems”.
Kontaktai: tel.: 8 650 46154

Liturginės veiklos

 

Sumos choras

 

Parapijos sumos choras gieda sekmadieniais 12 val. šv. Mišių bei didžiųjų liturginių švenčių metu. Chore gieda suaugę žmonės bei jaunimas nuo 16 metų. Kontaktinis asmuo: Indrė, el. p.: pal.jurgiomatulaiciochoras@gmail.com

 

Vaikų choras

 

Mokslo metais kiekvieną sekmadienį 10:30 val. aukojamų šv. Mišių metu liturgiją savo balsais puošia vaikų choras

 

Šlovinimo grupė

 

Pal. J. Matulaičio šlovinimo grupė – vieta, kur gali šlovinti Dievą ne tik savo kasdiene malda, bet ir giesme!
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680

 

Choras „Angelus” (PL)

 

Sumos ir jaunimo choras gieda sekmadieniais 14.00 val. šv. Mišių bei didžiųjų liturginių švenčių metu. Kviečiami visi, vyresni nei 10 m. giesmėmis ir maldomis šlovinti Dievą!

 

Choras „Angelus Junior” (PL, RU)

 

Vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, choras gieda sekmadieniais 17.00 val. šv. Mišių metu

 

Vaikinų choras „Manskör” (PL)

 

Kviečiame vaikinus prisijungti prie choro! Kreiptis į Patryciją.

 

Senjorų choras (PL, RU)

 

Visus, norinčius giedoti, kviečiame kreiptis į Patryciją.