Bendruomenė

Dienos centras senjorams

 

Dienos centre skiriama dėmesio ir laiko bendrystei, maldai, maisto gaminimui, rankdarbiams. Senjorai renkasi antradieniais 11.00 val. parapijos namuose.
Kontaktinis amuo: Veronika, tel.: 8 686 83970

Išklausymo tarnystė

 

Tai – saugi erdvė, kur sunkumus patiriantys žmonės gali būti suprasti ir priimti, o spręsti gyvenimo problemas jiems padės patarimas ar palydėjimas. Taip pat esate kviečiami tapti savanoriais, prisidėdami savo žiniomis, kompetencijomis bei malda.
Kontaktinis asmuo: Audrius, tel.: 8 679 95786

Kavinė – mokymų centras „AGAPĖ”

 

Tai – bendruomenės susitikimų vieta. Čia taip pat rengiami ilgą laiką nedirbantiems žmonėms kavinės administratorių, kulinarų, konditerių, padavėjų profesiniai mokymai.
Kontaktai: tel.: 8 699 31823, www.kavineagape.lt

Jaunimas

Vakariniai katalikai (jaunimas)

 

Esi jaunas žmogus? Trokšti dalintis tikėjimo klausimais? Norėtum ieškoti atsakymų drauge, diskutuoti, melstis? Prisijunk prie mūsų sekmadieniais po 18:30 šv. Mišių! Drauge prie arbatos puodelio dalinsimės tuo, kaip Dievas mus veda!
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680
Facebook: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas

Chorai

Sumos choras

 

Parapijos sumos choras gieda sekmadieniais 12 val. šv. Mišių bei didžiųjų liturginių švenčių metu. Chore gieda suaugę žmonės bei jaunimas nuo 16 metų. Kontaktinis asmuo: Indrė, tel.: 8 652 99881

 

Vaikų choras

 

Mokslo metais kiekvieną sekmadienį 10:30 val. aukojamų šv. Mišių metu liturgiją savo balsais puošia vaikų choras

 

Šlovinimo grupė

 

Pal. J. Matulaičio šlovinimo grupė – vieta, kur gali šlovinti Dievą ne tik savo kasdiene malda, bet ir giesme!
Kontaktinis asmuo: Gintarė, tel.: 8 601 65680

 

Choras „Angelus” (PL)

 

Sumos ir jaunimo choras gieda sekmadieniais 14.00 val. šv. Mišių bei didžiųjų liturginių švenčių metu. Kviečiami visi, vyresni nei 10 m. giesmėmis ir maldomis šlovinti Dievą!

 

Choras „Angelus Junior” (PL, RU)

 

Vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, choras gieda sekmadieniais 17.00 val. šv. Mišių metu

 

Vaikinų choras „Manskör” (PL)

 

Kviečiame vaikinus prisijungti prie choro! Kreiptis į Patryciją.

 

Senjorų choras (PL, RU)

 

Visus, norinčius giedoti, kviečiame kreiptis į Patryciją.

Grupės

 

Rožinio maldos grupė „Versmė”

 

Grupės nariai, apmąstydami Jėzaus gyvenimo įvykius, maldoje keliauja su Dievo Motina Marija ir meldžiasi intencijomis už dvasininkiją, pašvęstąjį gyvenimą, taiką pasaulyje ir šeimose.
Kontaktinis asmuo: Elena, tel.: 8 613 69777

Judėjimo „Motinos maldoje” grupė

 

Vienijasi maldoje už vaikus ir patiki savo džiaugsmus bei rūpesčius Dievui. 1-oji grupė renkasi II ir IV mėnesio sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių.
Kontaktinis asmuo: Liuda, tel.: 8 670 30153.
2-oji grupė renkasi kiekvieną antradienį po 18.30 val. šv. Mišių.
Kontaktinis asmuo: Daiva, tel.: 8 686 90123

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos skyrius

 

Sekant pal. Jurgio Matulaičio šventumo pavyzdžiu bei pasitikint jo užtarimu, augame dvasiškai ir siekiame savo aplinkoje vykdyti Bažnyčios priesaką – „blogį nugalėti gerumu”.
Susitikimai vyksta I ir III mėnesio sekmadieniais 10:30 val.
Kontaktinis asmuo: Jolanta, tel.: 8 601 54617

Nazareto šeimų judėjimas

 

Tai – parapijinis judėjimas, katalikiškomis vertybėmis paremtas asmeninis kelias į Dievo pažinimą. Kiekvienas geras tavo darbas veikia kitus, tad pradėk nuo savęs!
Renkamės pirmadieniais po 18.30 val šv. Mišių.
Kontaktinis asmuo: Kristina, tel.: (8-5) 240 84 41, 8 626 58709

Bendruomenės „Tikėjimas ir Šviesa” šeima „Galilėjos Žvejai”

 

Priklausome tarptautinei „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenių šeimai, vienijančiai asmenis su proto negalia, jų tėvus bei jaunus, su jais draugaujančius žmones. Mūsų pašaukimas – liudyti, jog kiekvienas žmogus yra šventa istorija, kiekvienas vertas oraus bendravimo, atjautos ir trokšta švęsti gyvenimą. Kontaktinis asmuo: Inga, tel.: 8 618 49214

Pasauliečiai Pranciškonai – Tretininkai

 

Tai – vienas kitą mylintys broliai ir seserys pasauliečiai pranciškonai, neturtėliai savo dvasioje, pasižadėję gyventi pagal Evangeliją. Tai – ordinas su savo OFS regula. Renkasi III mėnesio šeštadieniais, dalyvauja 10:00 val. šv. Mišiose, susitikimą pratęsia parapijos namuose.

Kontaktinis asmuo: Vitalija, tel.: 8 673 86535

Marijos legiono „Nekaltai pradėtosios” grupė

 

Marijos Legionas – tarptautinė apaštalaujančių katalikų organizacija, kurios tikslas – talkinti Bažnyčiai, liudyti ir
skelbti tikėjimą. Grupė renkasi trečiadieniais 16:45 val. parapijos namuose.
Kontaktinis asmuo: Olga, tel.: 8 650 78215

 

Užtarimo maldos grupė

 

Meldžiasi už fizines ir dvasines žmonių reikmes. Renkasi antradieniais 16.00 val.
Kontaktinis asmuo: Audronė, tel.: 8 613 41864

 

 

„Alfa” kursai

 

Šie kursai vyksta rudenį ir skiriami visiems, kurie ieško gyvenimo prasmės, nori sužinoti, ką krikščionys tiki arba tiesiog trokšta atnaujinti savo tikėjimą.
Kontaktinis asmuo: Birutė, tel.: 8 683 30022

 

 

Savitarpio pagalbos grupės

 

Anoniminių alkoholikų grupė „Šviesa”

 

Anoniminiai alkoholikai dalinasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga, norint tapti draugijos nariu – noras nustoti vartoti alkoholį. Tel.: 8 645 15836

 

Anoniminių narkomanų grupė „Laisvė”

 

Esame sveikstantys priklausomieji, kurie reguliariai susitikinėja tam, kad padėtų vieni kitiems išlikti „švariems”.
Tel.: 8 650 46154

 

Anoniminių lošėjų grupė „Vienybė”

 

Tai – draugija vyrų ir moterų, siekianti padėti sau ir kitiems įveikti lošimo problemą. Mūsų pagrindinis tikslas – mesti lošti ir padėti kitiems lošėjams padaryti tą patį.
el.paštas: anoniminiailosejai@gmail.com