SAVANORYSTĖ

savanoris
Savanoriaudami Pal. J. Matulaičio socialinio centro projektuose Jūs galėsite:

 • Išbandyti save socialinėje veikloje;
 • Kūrybingai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;
 • Įgyti organizacinio bei komandinio darbo patirties;
 • Dalyvauti jaunimo neformalaus ugdymo seminaruose;
 • Daugiau sužinoti apie savanoriavimo galimybes Lietuvoje bei užsienyje.

Kokiuose projektuose galite savanoriauti?

Galima savanoriška veikla:

 • Pačiame dienos centre (pagalba pamokų ruošoje, laisvalaikio užimtumas, įvairių būrelių, užsiėmimų vedimas;
 • Vyresnis draugas ar draugė – vaiko, kuris nelanko Dienos centro, kassavaitiniai susitikimai su savanoriu, kuris po truputį tampa draugu;
 • Stovyklų, išvykų, švenčių organizavimas.
Galima savanoriška veikla:

 • Individuali pagalba mokantis;
 • Užsiėmimų vedimas kartu su darbuotoju (socialinių įgūdžių grupė, filmų grupelė, mergaičių grupelė);
 • Laisvalaikio grupė (viktorinų, stalo žaidimų ir kitų užsiėmimų organizavimas);
 • Žygių, stovyklų, renginių organizavimas.
Galima savanoriška veikla:

 • Projekte „Kiemas” (dalyvauti kas antrą šeštadienį vykstančiuose susitikimuose su vaikas, turinčiais proto ir fizinę negalią ir kartu žaisti, vaidinti, kurti, organizuoti šventes ir pan.)
 • Dienos užimtumo grupėse suaugusiems proto negalią turintiems asmenims (bendrauti, mokyti kompiuterinio raštingumo, padėti gaminti atvirutes, žvakes, ikonas, įvairius keramikinius dirbinius ir pan.
Už savanorystės sritį atsakingas asmuo:
Olga Borovskaja
Tel. (8-5)246 17 72
el.paštas:  atvira.bendruomene@gmail.com
Savanoriams siūlome:

 • Savanorių mokymai prieš pradedant savanorystę;
 • Trys, keturi neformalaus jaunimo ugdymo(si) savaitgalių seminarai per metus;
 • Galimybė gauti asmeninę superviziją bei pažinti ir išbandyti save socialinio darbo srityje;
 • Dalyvauti kitų organizacijų LR ir ES organizuojamuose seminaruose ar konferencijose;
 • Galimybę prasmingai ir kūrybingai praleisti laisvalaikį, ugdant vadovavimo bei darbo komandoje įgūdžius.

EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA (EST)
European Volunteer Service (EVS)

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras dalyvauja Europos Komisijos finansuojamoje programoje „Jaunimas” ir nuo 2000 metų priima Europos savanorių tarnybos (EST) paprogramės savanorius. Organizacija taip pat siunčia savanorius į Europos šalis, kad jaunimas galėtų įgyti naujos patirties ir pažintų Europos kultūrą.

Nuo 2003 metų organizacija dalyvauja daugiašaliuose EST projektuose ir yra koordinuojanti organizacija. Šiuo metu įgyvendinami du daugiašaliai projektai: „Pastebėti stiprumą”, kurio tikslas pagelbėti mažiau galimybių turinčiam jaunimui įgyti patirties per tarptautinę savanorystę. Projektas skirtas Vakarų ir Rytų Europos šalių bendradarbiavimui, tarpusavyje keičiantis savanoriais. Jame dalyvauja Rusija, Ukraina, Vokietija ir Lietuva. Projekto metu buvo sudarytos sąlygos net proto negalią turintiems dviems jaunuoliams iš Lietuvos savanoriauti Rusijoje ir dviems Rusijos neįgaliesiems įgyti savanoriškos patirties, bei pažinti Lietuvos kultūrą.

Kitas Pal. J. Matulaičio daugiašalis EST koordinuojamas projektas vadinasi „Kai mažiausias tampa didžiausiu – antra dalis”, vykdomas kartu su 10 organizacijų iš 9 Europos šalių: Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos ir Rumunijos. Jaunuoliai, dalyvaujantys šiame projekte įgyja patirties socialinio darbo srityje, užsienio šalyje praleisdami 1 – 10 mėnesių.

Pal. J. Matulaičio socialinis centras taip pat dalyvauja ir organizuoja tarptautinius jaunimo mainų projektus, bendradarbiaudamas su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA).

The Blessed J.Matulaitis social centre takes a part in the “Youth” program and is hosting organization for EVS volunteers since 2000. The organization is sending volunteers to European countries to gain new experiences and get awareness of European culture. The social centre participated in bilateral projects and since 2003 started to be coordinating organization for multilateral projects. At the moment we coordinate the project “Notice of the strength” which promotes the possibility to gain new experiences for youth with less opportunity. In this project participate 4 countries: Ukraine, Russia, Germany and Lithuania which exchange the volunteers in this frame. Matulaitis social centre is coordinating one more multilateral project with 10 European organizations from 9 countries: Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Belgium, France, Italy, Hungary and Romania. EVS volunteers can gain social work experience in different countries and spend abroad 1 – 10 months.

The Blessed J. Matulaitis social centre participates and organizes youth exchanges or youth initiative projects in cooperation with JTBA.

Contact person:
Elena Apynienė
Tel. (8-5)246 17 72
E-mail:  vaikai.ir.jaunimas@gmail.com