SAKRAMENTO APIBRĖŽIMAS IR ISTORINIAI FAKTAI

Sakramentai yra Kristaus įsteigti ir Bažnyčiai perduoti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas. Regimos apeigos švenčiant sakramentus paženklina ir kiekvienam sakramentui būdingas malones. Sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Kbk 1131

Sakramentas kaip Dievo pažado išsipildymo ženklas

Taip pat sakramentus galima įvardinti kaip pasitikėjimo ženklais į Dievo duotuspažadus. Skaitydami bei nagrinėdami Šventąjį Raštą galime matyti daugybę nuorodų apie Dievo duotus pažadus žmogui. Suskirstę Šventąjį Raštą į Senąjį ir Naująjį Testamentą.Galime matyti, jog Senajame visi duoti Dievo pažadai yra susieti su Izraelio arba kitaip tariant su išrinktąją tauta ir su Naujuoju Testamentu šis pažadas prasiplečia iki Dievo tautos, Bažnyčios. Taigi Dievo pažadas kuris buvo apreikštas Šventajame Rašte liečia ir visus mus. Šie Dievo duoti pažadai gali įtraukti žmogų į Dievo tautos narystę ir veikti tikinčio žmogaus širdyje. „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime” (Jn 14,23).

Taip Dievo pažadas gali turėti įtakos ir į pomirtinį žmogaus gyvenimąJėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas” (Jn 11,25). Todėl drąsiai galime teigti, jog Šventas Raštas  yra Dievo pažadų knyga.

Sakramentų istoriniai faktai

Katalikų Bažnyčioje yra 7 sakramentai, tačiau šis skaičius formavosi pakankamai ilgai. Dar XI a. Šv. Petras Damijonas (1072) minėjo 12  sakramentų. Iš žinomų mums 7 – nių sakramentų buvo minėti dar penki:patepimas karaliumi, Bažnyčiai vardo suteikimas (bažnyčios dedikacija), mergelių konsekracija, vienuolių pašventinimas ir didžiojo ketvirtadienio kojų nuplovimo apeigos. Taip pat buvo ir tokių kurie prie šio sąrašo pridėdavo ir auka. Šv. Viktoras (1096 – 1141) teigė, jog Šv. Augustino samprata apie sakramentus yra per plati ir siūlė ja susiaurinti, tačiau pats priskyrė prie sakramentų dar: Kristaus įsikūnijimą, Bažnyčia, švęsta vandenį, šventos žaizdos, kryžiaus ženklą, įžadus. Skaičius 7 atsirado tik XII a., kai nusistovėjo samprata, kad sakramentas yra ypatingu malonės ženklu. Būtent tokia samprata padėjo sakramentus atskirti nuo kitų ženklų. Taip pat Tridento susirinkimas kalbėdamas apie sakramentus tvirtai pareiškė, „kad yra nei daugiau nei mažiau kaip 7 sakramentai“.

Sakramento veikimas

Sakramentai yra priskiriami prie slėpinio. Todėl jai sakramentai yra suteikti pagal nustatytas apeigas sakramentai yra galiojantis patys savyje ir patys iš savęs ir nepriklauso nuo teikiančiojo bei priimančio teisumo.