PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIODRAUGIJOS SKYRIUS

Į palaimintojo Jurgio Matulaičio pasekėjų būrelį buriasi tikintieji, norintys giliau pažinti Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir, sekant Jo šventumo pavyzdžiu bei pasitikint užtarimu, augti dvasiškai ir stengtis savo aplinkoje vykdyti Bažnyčios priesaką – „blogį nugalėti gerumu”.

Būrelio nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti Pal. Jurgio Matulaičio pažinimą.

Būrelio narių uždaviniai ir įsipareigojimai:

Gilintis į Pal. Jurgio Matulaičio dvasingumą ir skleisti jo pažinimą.

Kasdien kalbėti pasirinktą maldą, prisimenant Pal. Jurgį Matulaitį (prašant jo užtarimo bei jo paskelbimo šventuoju). Dalyvauti kartą per mėnesį (bei ypatingomis progomis) bažnyčioje vykstančiose pamaldose, skirtose Palaimintojo Jurgio atminimui.

Dalyvauti būrelio narių susirinkimuose, vykstančiuose 2 kartus per mėnesį ir skirtuose dvasiniam ugdymui ir veiklos aptarimui.

Apaštalauti savo gyvenamojoje aplinkoje, siekiant blogį nugalėti gerumu.

Gerais darbais prisidėti prie parapijos bendruomenės susitelkimo ir tolesnio augimo.


Susitikimai vyksta I ir III mėnesio sekmadieniais 10.30 val.

Kontaktinis asmuo

Janina
tel. 8 620 39949
j.brazenaite@gmail.com