PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BŪRELIS

Apie mus: į Pal. Jurgio Matulaičio pasekėjų būrelį buriasi tikintieji, norintys giliau pažinti Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir, sekant Jo šventumo pavyzdžiu bei pasitikint užtarimu, augti dvasiškai ir stengtis savo aplinkoje vykdyti Bažnyčios priesaką – „blogį nugalėti gerumu.

Būrelis palaiko glaudžius ryšius su Pal. Jurgio Matulaičio draugijos, veikiančios keliuose miestuose bei kaimuose, taryba, o savo veiklą koordinuoja su parapijos klebonu.

Kas gali būti būrelio nariu?  Būrelio nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti Pal. Jurgio Matulaičio pažinimą.

Susirinkimų turinys ir eiga:

  1. Susirinkimas pradedamas ir baigiamas bendra malda ar giesme.
  2. Pagal pasirinktą temą skaitomos Šventojo Rašto ištraukos bei ištraukos iš Pal Jurgio Matulaičio rašytinio palikimo.
  3. Pokalbiai, per kuriuos dalinamasi tikėjimu, planuojama ir aptariama būrelio veikla bei asmeninio apaštalavimo gyvenamoje aplinkoje patirtis.

Būrelio narių uždaviniai ir įsipareigojimai:

  • Gilintis į Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumą ir skleisti jo pažinimą.
  • Kasdien kalbėti pasirinktą maldą, prisimenant Pal. Jurgį Matulaitį (prašant jo užtarimo bei jo paskelbimo šventuoju). Dalyvauti kartą per mėnesį (bei ypatingomis progomis) bažnyčioje vykstančiose pamaldose, skirtose Palaimintojo Jurgio atminimui.
  • Dalyvauti būrelio narių susirinkimuose, vykstančiuose 2 kartus per mėnesį ir skirtuose dvasiniam ugdymui ir veiklos aptarimui.
  • Apaštalauti savo gyvenamojoje aplinkoje, siekiant blogį nugalėti gerumu.
  • Gerais darbais prisidėti prie parapijos bendruomenės susitelkimo ir tolesnio augimo.

Kada ir kur renkamės: grupė susitinka du kartus per mėnesį: II ir IV mėnesio sekmadienį Pal. J. Matulaičio socialiniame centre.

Susitikimo laikas: 10.30 – 12.00 val.

Informacija: norintys daugiau sužinoti apie šio būrelio veiklą, kreipkitės į grupės atsakingą asmenį:
Janiną
Tel. 8 620 39949
arba
El. paštu:  j.brazenaite@gmail.com