MALDOS UŽ KUNIGUS GRUPĖ

2009 m. sausio mėn. Kardinolo A. J. Bačkio paraginti tikintieji pradėjo burtis į Madų už kunigus ir pašaukimus į kunigystę grupeles. Tokia grupelė susikūrė ir mūsų parapijoje. Jai ėmėsi vadovauti tik mokytoja Marijona Žitkauskienė.

Grupelės tikslas yra malda palaikyti savo parapijos kunigus, diakonus ir klierikus. Į grupelę susibūrė iš pradžių trys parapijietės: Bronislava Bagdonienė, Veronika Kurtinaitienė ir Marijona Žitkauskienė. Rinkomės kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį parapijos namuose. Vėliau prisijungė valė Valonskienė, Ona Smolianskaja, Veronika Lenkevičienė, o neseniai dar Irena Baranauskienė. Susitikimų metu pasirenkame dvasinius skaitymus iš šventojo Rašto. Praeitais metais skaitėme iš Pal. Jurgio Matulaičio užrašų, o šiais liturginiais metais pradėjome skaityti popiežiaus Benedikto XVI laišką „Porta Fidei“, skirtą Tikėjimo metams. Jaučiame nuolatinę Maldų už kunigus koordinatorių prie Vilniaus Arkivyskupijos Kurijos globą. Esame gavę knygeles „Melskimės už kunigus“,  „Štai Tavo Sūnus“ su A. J. Bačkio laiškais ir paraginimais bei įvairiomis maldomis ir tikinčiųjų liudijimais. Džiaugiamės, kad gauname Kardinolo sveikinimus įvairių švenčių progomis.

Susitikimų metu atsižvelgiame į liturginių metų laikotarpius. Spalio mėnesį kalbame Rožinį už kunigus, šįmet vieną kartą per savaitę kalbėjome Rožinį savo bažnyčioje. Gavėnios metu penktadieniais kartu su visa bendruomene dalyvaujame Kryžiaus kelio pamaldose. Šiais metais grupelės susitikimai vyksta penktadieniais, todėl turime galimybę dalyvauti ne tik Šv. Mišiose, bet ir Adoracijoje.

Mūsų grupelė nedidelė, bet esame vieningos maldoje ir bendrystėje su Viešpačiu bei viena su kita.

Kardinolas A. J. Bačkis savo laiške yra parašęs: „Būsiu dėkingas kiekvienam, kuris priims šį mano kvietimą ir drauge įsitrauks į mūsų visų bendrai mezgamą maldos už kunigus tinklą.“

Atsiliepkime į šį kvietimą.

Grupė renkasi:
pirmą mėnesio penktadienį 17 val. pas vadovę namuose.

Kontaktinis asmuo:
Marijona Žitkauskienė
Tel. nr.: 8 616 56017.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda už kunigus

O Jėzau, Amžinasis Aukščiausiasis Kunige, paslėpk ir saugok savo Švč. Širdyje visus kunigus. Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas, kuriomis jie geria Tavo brangiausiąjį Kraują. Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme, tyras ir laisvas nuo žemės purvo. Tegul jie dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi. Saugok juos nuo sugedusio pasaulio. Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis. Palaimink jų darbus gausiu derliumi, o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen.