PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO LITANIJA

Kyrie, eleison, Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Nekaltai pradėtoji Marija, melski už mus.
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi,
Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau,
Visada klusnus Šventajai Dvasiai,
Ištikimasis Bažnyčios sūnau,
Gerasis ir išmintingasis ganytojau,
Dvasinio atgimimo žadintojau,
Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau,
Pašaukimų ugdytojau,
Vyskupų ir kunigų globėjau,
Darbininkų bičiuli ir švietėjau,
Jaunimo mokytojau ir kelrodi,
Nepalaužiamo tikėjimo vyre,
Darbštumo ir maldingumo pavyzdy,
Nuolankumo ir švelnumo mylėtojau,
Kantrybės ir savitvardos žiede,
Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau,
Vienuoli pagal Dievo širdį,
Romusis žmonių ir tautų taikintojau,
Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly,
Visuomenės sąžinės auklėtojau,
Atlaidumo priešams pavyzdy,
Blogio gerumu nugalėtojau,
Klystančių sielų gelbėtojau,
Našlaičių tėve ir užtarėjau,
Ligonių ir vargdienių guodėjau,
Naujųjų laikų šventumo žvaigžde,
Atgimstančios Tėvynės švytury,
Lietuvos vaikų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,   atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,   išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,   pasigailėk mūsų.
Melskimės. –
Dieve, Tu palaimintojo vyskupo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir Jo Bažnyčios meile; meldžiame, suteik ir mums malonę, kad, jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristumi ir savo gyvenimą aukotume Jo mistinio Kūno – Bažnyčios ugdymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
MALDA PRAŠANT PASKELBIMO ŠVENTUOJU
Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Modlitwy do bł. Jerzego Matulewicza

Litania do bł. Jerzego Matulewicza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami!
Błogosławiony arcybiskupie Jerzy,
Głęboko oddany Maryi Niepokalanej,
Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu,
Wierny Synu Kościoła,
Dobry i mądry pasterzu,
Krzewicielu odnowy duchowej,
Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych,
Opiekunie powołań zakonnych,
Patronie księży i biskupów
Przyjacielu i natchnienie robotników,
Nauczycielu i mistrzu młodzieży,
Mężu silnej wiary,
Wzorze ciężkiej pracy i pobożności,
Miłośniku pokory i łagodności,
Kwiecie cierpliwości i opanowania,
Przekazicielu duchowej radości i pokoju,
Zakonniku zgody z sercem Boga,
Pokój czyniący między ludźmi i narodami,
Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa,
Dbający o publiczne sumienie,
Wzorze łaskawości dla wrogów,

Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz,
Ojcze i obrońco sierot,
Pocieszycielu chorych i ubogich,
Wzorze świętości naszych czasów,
Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu,
Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W: Módl się za nami błogosławiony Jerzy.
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: –
Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego biskupa rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mistyczne Ciało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego
Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.