PAL. JURGIO MATULAIČIO BAŽNYČIOS ŠVENTŲ MIŠIŲ LAIKAS

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 7.30  ir 18.30
Šeštadieniais – 10.00 ir 18.30
Sekmadieniais – 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams mokslo metais); 12.00 ir 18.30
Lenkų kalba:
Šiokiadieniais – 17.00
Šeštadieniais – 9.00 ir 17.00
Sekmadieniais – 8.00, 14.00 ir 17.00 (šv. Mišios vaikams mokslo metais)
ADORACIJA

Kiekvieną ketvirtadienį pasibaigus 17.00 val. šv. Mišioms iki 18.30 val.

Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 8.00 val. iki 18.30 val.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.

Kiekvieno mėnesio 27 dieną meldžiame parapijos globėjo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju, prašome jo užtarimo mūsų rūpesčiuose ir reikaluose bei meldžiamės už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę.

Gavėnios penktadieniais po vakarinių šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

Graudūs verksmai giedami sekmadieniais pusvalandį prieš sumą: lietuvių k.-11.30 val., lenkų k.-13.30 val.

11.30 val., lenkų k. 13.30 val.

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos šiokiadieniais: lietuvių k. 18.00 val.,

lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais: lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30 val.

Birželio mėnesį birželinės pamaldos šiokiadieniais: lietuvių k. 18.00 val.,

lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais: lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30 val.

Spalio mėnesį Rožinio malda šiokiadieniais: lietuvių k. 18.00 val., lenkų k.

16.30 val.; sekmadieniais: lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30 val.