PAL. JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS ŠVENTŲ MIŠIŲ LAIKAS

Lietuvių kalba:

Šiokiadieniais – 7.30 ir 18.30
Šeštadieniais – 10.00 ir 18.30

Sekmadieniais – 9.30; 10.30 (vaikams); 12.00 ir 18.30

Lenkų kalba:

Šiokiadieniais – 17.00
Šeštadieniais – 9.00 ir 17.00
Sekmadieniais – 8.00 ir 14.00
IŠPAŽINČIŲ klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Švč. Sakramento adoracija – pirmą mėn. penktadienį nuo 8:00 iki 16:00

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro Šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.

Kiekvieno mėnesio 12 dieną meldžiame parapijos globėjo Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju, prašome jo užtarimo mūsų rūpesčiuose ir reikaluose bei meldžiamės už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę.

Gavėnios metu penktadieniais einamas Kryžiaus kelias: lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.;Graudūs verksmai giedami: sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Birželio mėnesį birželinės pamaldos: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Spalio mėnesį Rožinio malda: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.