PAL. JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS ŠVENTŲ MIŠIŲ LAIKAS

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 7.30  ir 18.30
Šeštadieniais – 10.00 ir 18.30
Sekmadieniais – 9.30; 10.30 (Šv. Mišios vaikams mokslo metais); 12.00 ir 18.30
Lenkų kalba:
Šiokiadieniais – 17.00
Šeštadieniais – 9.00 ir 17.00
Sekmadieniais – 8.00, 14.00 ir 17.00 (Šv. Mišios vaikams mokslo metais)
Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro Šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.

Kiekvieno mėnesio 12 dieną meldžiame parapijos globėjo Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju, prašome jo užtarimo mūsų rūpesčiuose ir reikaluose bei meldžiamės už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę.

Gavėnios metu penktadieniais einamas Kryžiaus kelias: lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.;Graudūs verksmai giedami: sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Birželio mėnesį birželinės pamaldos: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.

Spalio mėnesį Rožinio malda: šiokiadieniais – lietuvių k. 18.00 val., lenkų k. 16.30 val.; sekmadieniais – lietuvių k. 11.30 val., lenkų k. 13.30.