VEIKLŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ PAL. J. MATULAIČIO PARAPIJOJE

Baigėsi rugsėjis, ir su jo pabaiga atidarome duris spaliui.
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, spalio pirmą sekmadienį, surengėme šventę, kurioje stengėmės pristatyti mūsų bendruomenei visas veiklas, esančias mūsų bažnyčioje.

Šventė prasidėjo šv. Mišimis. Jų metu garbinome Viešpatį ir dėkojome  už tai, kad mus myli ir globoja. Dėkojome už kunigus, kurie savo meile ir rūpesčiu visokeriopai skatina mus ir palaiko. Dėkojome už visas grupeles, kurios Dievo laiminamos, sėkmingai darbuojasi ir skleidžia Jo meilę aplinkui.

Liturgijos atnašose nešėme nuoširdžias dovanas :,,Atviros bendruomenės“ pagamintą labai gražią žvakę,  ,,Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės  mamų iškeptą pyragą. ,,Nazareto šeimų“ judėjimo atstovai atnešė medų, surintą darbščiųjų bitelių , ,,Išklausymo“ tarnystės savanoriai – žemės ir žmonių darbo vaisius, kaip padėką Viešpačiui už viską ir priminimą, kad turime rūpintis ne tiktai medžiaginėmis gėrybėmis , bet ir savo laiku bei dėmesiu kiekvienam ko nors stokojančiam. Tarptautinio judėjimo ,,Motinos maldoje“ atstovės dėkojo Dievui už nuostabią motinystės dovaną ir prašė Viešpaties auginti mūsų ir viso pasaulio vaikus, kaip tuos mažus grūdelius, iš kurių iškepama šventa duonelė, sotinanti kiekvieną žmogų,

Padėkoję Dievui už viską, pasimaitinę Šventąja Eucharistija, kunigo palaiminti susirinkome lauke prie bendro stalo. Čia dalijomės duona, arbata ir visomis atneštomis gėrybėmis. Veikė Parapijos radijas, kuris linksmai pristatinėjo mūsų bendruomenės  veiklas, uždavinėjo klausimus ir už teisingus atsakymus skyrė saldžius prizus. Visi kartu gražiai ir džiugiai bendravome.

Daug naudingos informacijos apie bažnyčios veiklas parapijiečiai sužinojo ir išsamiuose lankstinukuose, bei bažnyčios stenduose.

,,Matulaičio Respublikos“ laikraštėlis labai šiltai ir nuoširdžiai supažindino su parapijos socialinėmis veiklomis.

Tad dėkojame Dievui už gražią šventę, kurios nesutrikdė net ir nelabai malonus sekmadieninis  vėjas.

Dėkojame organizatoriams: Klebonui, kun. Mariui, djakonui Arūnui,  Rimai, Sigitai, Marijonai , Gintarei ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie mūsų šventės organizavimo. Telaimina Viešpats mūsų bendruomenę, o pal. Jurgis Matulaitis tesuteikia mums savo dvasios, kad skleistume Viešpaties darbus visu savo buvimu.

 Parapijietė Liuda
2017 10 01