PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS SENJORAI IŠKYLAUJA

Paskutinį balandžio šeštadienį vykome į ekskursiją. Keliavome autobusu į Trakų Vokę, Lentvarį, Senuosius Trakus ir Trakus. Trakų Vokėje, ekskursijos vadovė, mus supažindino su Tiškevičių dvaro istorija ir jų pastatyta koplyčia. Koplyčioje, pasimeldę ir pagiedoję „Viešpaties Angelą“, pasukome Lentvario link.

Dvaras apleistas, nes nėra šeimininko. Bažnyčioje mūsų jau laukė klebonas kun. Gintaras Petronis. Jis išsamiai papasakojo bažnyčios statybos istoriją, apibūdino visus paveikslus ir skulptūras. Kunigas Gintaras puikus kalbėtojas, o ir balsingas! Kaip užgiedojo, net skliautai suskambo. Mes, jam atsidėkodami, įteikėme Pal. Jurgio Matulaičio paveikslą ir sugiedojome „Viešpatie, laimink jį“.

Senuose Trakuose mūsų laukė apaštalo Jono kongregacijos sesuo Monika, kuri parodė vienuolyną. Koplyčioje kartu su visomis seserimis sukalbėjome Dienines liturgines valandas.

Iš vienuolyno keliavom į Trakus. Bažnyčios klebonas kun. Jonas Varaneckas papasakojo apie parapiją, apie Švč. M. Marijos stebuklingą paveikslą. Kunigas Mozė aukojo Šv. Mišias, kuriose meldėmės už Lietuvos žmones, už  šeimas.

Po Šv. Mišių aplankėme Užtrakio dvarą, kur gidas mums parodė visas Tiškevičių giminės istorijos ekspozicijos menes.

Grįždami apžvelgėme Angelų kalvą, padėkojome kun. Mozei Mitkevičiui ir kelionės organizatorei Nijolei Tolvaišienei už puikią išvyką.

Marijona Žitkauskienė