PAL.JURGIO MATULAIČIO PAMINĖJIMAS 2014-01-27

2014 m. Sausio 27-ąją suėjo 87 metai nuo tos dienos, kai arkivyskupas Jurgis Matulaitis iškeliavo pas Dangiškąjį Tėvą. Ta diena minima daugelyje Lietuvos bažnyčių, o mūsų parapijai ji ypač svarbi, nes tikime, kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis yra dangiškasis mūsų parapijos globėjas. Kadangi šiais metais sausio 27-oji – pirmadienis, buvo nutarta šventę perkelti į sekmadienį –  sausio 26-ąją.

Ruošdamiesi paminėti šią sukaktį, sausio 18 dieną pradėjome maldų su Pal. Jurgiu Matulaičiu devyndieniu – devynias dienas po vakaro Šv. Mišių meldėmės Dievui, prašydami sveikatos ligoniams, dėkodami už malones, gautas per Pal. Jurgio užtarimą, nuoširdžiai meldėme Dievo malonės, kad šis brangus žmogus, taip karštai mylėjęs bažnyčią ir žmones, mokęs gėriu nugalėti blogį, pasiaukojamai liudijęs Kristų visoms tautoms ir, sudegęs, kaip žvakė ant altoriaus, būtų pakeltas į altoriaus garbę ir paskelbtas šventuoju.

Prieš Šventąsias Mišias prof. Alfonsas Motuzas pasidalino mintimis apie Palaimintojo Jurgio nelengvą ir sudėtingą gyvenimą, apie kūno kančias, lydėjusias  jį nuo pat vaikystės, apie jo begalinę meilę savo pašaukimui ir bažnyčiai, apie jo nuveiktus didelius darbus sudėtingoje politinėje situacijoje, taip pat parengiant apaštalinę Konstituciją ir Konkordatą, kurie po jo mirties buvo patvirtinti.

Taip pat buvo įdomu išgirsti ir tai, kad po jo mirties pasirodė pagijimo atspindžiai iš gudų, rusų, lenkų ir lietuvių.  Kaip sakė profesorius, tarp 1934-56 metų iš Lietuvos ir Lenkijos  Vatikanas gavo apie 920 dokumentų, patvirtinančių apie gautas malones, užtariant Arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Pradėta beatifikacijos byla, kuri išsipildė1987 birželio 28d., paskelbiant  Arkivyskupą  Jurgį Palaimintuoju.

Vidurdienio Šventąsias Mišias aukojo buvęs pirmasis mūsų parapijos klebonas ir bažnyčios statytojas Medardas Čeponis kartu su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi mons. Žydrūnu Vabuolu ir Mažosios studijos direktoriumi kunigu Juliumi Sasnausku. Šv. Mišios buvo transliuojamos per Marijos radiją.

Dėkojome Viešpačiui už mūsų globėją Palaimintąjį Jurgį, kuris pats rodė pasiaukojantį gyvenimo pavyzdį ir, prieš išeinant į Amžinybę, savo paskutiniais žodžiais mus kvietė: „Rikiuokitės ir aukokitės“. Priesakas buvo skirtas vienuoliams, bet į jį vertėtų įsiklausyti ir kiekvienam iš mūsų.

Janina Bražėnaitė ir Liuda Bargailienė

Minėjimo akimirkos