MUZIKOS IR POEZIJOS POPIETĖ

Šaltą 2012 m. vasario 12-osios popietę, po 12-os valandos Šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio parapijos salė gausiai prisipildė bendruomenės narių ir svečių. Susirinkome paminėti Vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės bei poeto Jono Mačiulio – Maironio 150-asias gimimo metines. Šį renginį padrąsinta parapijos kunigų Gintaro Černiaus ir Petro Gucevičiaus ėmė organizuoti aktyvi parapijos bendruomenės narė, Vilniaus Žemynos progimnazijos tikybos mokytoja Marijona Žitkauskienė. Ji į parpijos namus pakvietė gražiais tautiniais drabužiais pasidabinusį folkloro ansamblį „Giedra“, kuriam pati vadovauja ir dainuoja, paragino parapijos tikybos mokytojus bei katechetus paskaityti poeto Maironio eilių.

Taigi pristačiusi Lietuvos nepriklausomybės šventės svarbą ir poeto Jono Mačiulio – Maironio asmenybę bei indėlį puoselėjant Lietuvos valstybę, renginio vedėja – mokytoja Marijona pakvietė visus pradėti šventę Lietuvos himnu. Sutartinai gyvai himną giedojo visa susirinkusi bendruomenė ,padedant folkloro ansambliui. Muzikos ir poezijos popietėje skambėjo daug žinomų Lietuvos tautinių ir paties ansamblio narių sukurtų dainų: „Lietuva brangi“, „Oi neverk, motušėle“, „Aidėk“, „O kieno žali sodai“… Poeto Maironio eiles išraiškingai skaitė Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovas Petras Didžiokas, parapijos tikybos mokytojos Rima ir Simona, katechetė Liuda. Renginyje Blaivystės sąjūdžio ansamblio „Giedra“ ištakas bei veiklą pristatė Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjudžio valdybos narys Vytautas Uogelė. Jis paragino visus blaiviai, drąsiai bei kantria širdimi puoselėti mūsų šalį, nepaliauti ugdyti tikrąsias vertybes, branginti ir džiaugtis Lietuvos nepriklausomybe. Kitas svečias, minėto ansamblio narys, Lietuvai pagrąžinti draugijos valdybos narys Bronislovas Kiela pristatė daugelį žinomų Lietuvos patriotų, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę, daugel darbų Lietuvos valstybės labui nuveikusių, tautiškumą saugojusių žmonių. Vienas jų – pukiai visiems žinomas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. B. Kiela drąsino visus burtis, veikti bendruomeniškai, padrąsinant bei palaikant vieni kitus gražinti gimtąjį kraštą, „<… > nes ne pavieniai žagarai, o viena didelė šluota galės daugiau nuveikti dėl bendro gėrio, grožio ir tiesos…“ Renginį pagyvino mokytojos Marijonos pasakojimas apie knygnešį Jurgį Bielinį „Melstis už dūšias“. O taip pat šypsotis vertė pasakojimas apie kompozitorių Česlovą Sasnauską ir jo vadinamus „Angelų chorus“.

Nepaisant lauke tvyrojusio šaltuko Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namų salėje sklido širdžių šiluma, akių spindesys, tikra giedra dvelkė folkloro ansamblio dainininkų, skaitovų bei visos susirinkusios bendruomenės veidai. Ne vienas susimąstė apie tai, koks lobis ir koks grožis – mūsų gimtinė, nelengvai nepriklausomybę iškovojusi Lietuva. Renginį vainikavo visų vieningai kaip didelė Lietuvos šeima sustojusių iš širdies gelmių dainuojama „Lietuva brangi“. Renginio pabaigoje padėkos žodį tarė, paskatino ir ateityje dalintis tautiškumu, nuoširdumu, ryžtingumu bei Viešpaties palaiminimą teikė kun. Petras Gucevičius.

Nuoširdžiai dėkojame jaunatviškam, aktyviam, Kristaus šviesą nešančiam ansambliui „Giedra“, nepailstamai guviai, energingai, kūrybingai mokytojai Marijonai už jaukią, nuoširdžią šventę, pakilią nuotaiką! Ačiū tikybos mokytojams, katechetams pradžiuginusiems poeto Maironio eilėmis, kurios privertė stabtelėti, susimąstyti, padrąsino veikti! Dėkui parapijos kunigams, kurie visuomet paskatina, pritaria ir prisideda prie įvairių parapijos veiklų bei idėjų įgyvendinimo! Ačiū visiems parapijos bendruomenės nariams, kurie nepabūgo šalčio, nepagailėjo savo laiko, nestokojo kantrybės, aktyviai plojo, lingavo, dainavo, dalinosi paprastumu, nuoširdumu, bendryste!

 

Renginį fotografavo bei įspūdžiais dalinosi Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos tikybos mokytoja  Rima Paškelevičienė