Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelias

Esame Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelio pradžioje. Jis sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 stotelių, kviečiančių melstis ir mąstyti. Eikime šiuo keliu apmąstydami Tėvo Jurgio bei savo gyvenimo dovanas. 

Tegul Palaimintojo vyskupystės šūkis „Blogį nugalėk gerumu“ lydi mus.

Tarp stotelių keletą kartų melskimės „Sveika Marija“, savo arba pasiūlyta intencija.

1 stotelė. Tobulintis ir tobulinti kitus

DIEVO ŽODIS
Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas (Mt 5,48).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU 
„Mūsų uždavinys turi būti: tobulintis ir tobulinti – tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmones bei darbus. Tobulintis pačiam dvasiniame gyvenime, pasirenkant tarp dvasinių praktikų ypač tas, kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu, prigimtiniu gyvenimu gyventi, kaip va: gryna antgamtinė intencija […] ypatinga ir bendra sąžinės sąskaita, […] dvasinis skaitymas, gerai, sąmoningai atliekama išpažintis“ (Užrašai, 1910 10 17). „Kiekvienas iš mūsų turi stengtis kame nors išsispecializuoti, kad būtų tame kitiems atspirtis“ (Užrašai, 1910 10 27).

PAMĄSTYMAS
Mūsų talentai ir gebėjimai – Dievo dovana. Ugdydami juos, praturtiname visą bendruomenę.

MALDA
Šventoji Dvasia, padėk atpažinti Tavo man dovanotus talentus ir duok drąsos juos panaudoti kitų labui ir didesnei Dievo garbei.
Melskimės už visus, kurie mums padeda augti ir tobulėti.

2 stotelė. Maldos gyvenimas

DIEVO ŽODIS
Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje (1Tes 5,16–18).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Tie trumpi prie Dievo atsidūsėjimai, tie akimirksniai dvasios pakilimai dangun, tie Dievo ir artimo meilės jausmai, tas pažvelgimas į viską tikėjimo akimis visai nereikalauja, kad tam tyčia pašvęstume laiką, nei darbo nė kiek nekliudo, o tik dar gaivina. Reikia pratintis prie tokios nuolatinės maldos. Ypač mūsų veikliame gyvenime reikalingas tas šventas įprotis“ (Užrašai, 1910 11 24).

PAMĄSTYMAS
Malda – mano pokalbis su Dievu. Melsdamasis artėju prie Dievo, labiau pastebiu Jo veikimą savo gyvenime, ir tai mane keičia. Ką galėčiau padaryti, kad mano ryšys su Jėzumi būtų artimesnis?

MALDA
Dangiškasis Tėve, duok mums nuolatinės maldos Dvasios, kad žmonės mumyse Kristų atpažintų.
Melskimės už savo giminaičius, kaimynus, bendradarbius, kurie nutolę nuo Dievo, už tuos, kurie dar neatrado džiaugsmo švęsti sekmadienį bendruomenės šv. Mišiose.

3 stotelė. Rūpestis vargšais

DIEVO ŽODIS
Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25,40).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
Pal. Jurgio Matulaičio nuomone, sprendžiant socialinius klausimus gydomos visuomenės ligos. Rūpestį vargšais jis liudijo darbais:
– savo vyskupo rūmus Trinapolyje užleido iš Uralo grįžtančių Pirmojo pasaulinio karo lietuvių pabėgėlių vaikų prieglaudai;
– kuriant Marijonų vienuolyną Bielianuose priėmė kamaldulių namelius su „gyvu inventoriumi“ – 200 našlaičių. Tėvas Jurgis įtikino vienuolijos brolius globoti „gautus“ vaikus.

PAMĄSTYMAS
Vargšų yra visur – skirtinguose sluoksniuose ir plotmėse. Ar įveikiu savo abejingumą ir rūpinuosi jais?

MALDA
Viešpatie Jėzau, išmokyk mus Pal. Jurgio Matulaičio pavyzdžiu palikti savo patogią aplinką ir darbuotis vargšų labui.
Melskimės už priklausomybių varginamus žmones ir jų artimuosius, už šeimas, kuriose auga negalią turintys vaikai, už paribiuose esančių asmenų priėmimą į mūsų bendruomenes.

4 stotelė. Visada klusnus Dievui

DIEVO ŽODIS

Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia! (Lk 22,42).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
Išgirdęs kalbas, kad jis esąs kandidatas į Vilniaus vyskupo pareigas, Jurgis Matulaitis pradžioje siekė išvengti to paskyrimo. Laiške Lenkijos marijonams rašė: „Vilniuje nesusiorientuočiau; nežinau, ar tenai visiems įtiktų ir dangaus angelas… Man rodos, kad ten nieko nepadaryčiau, o mūsų reikalai labai nukentėtų. Taigi, prašau mane gelbėti nuo tos nelaimės“. (Iš laiško kun. Leonui Kulviečiui MIC, 1918 balandis )
Nors ir labai norėdamas atsiduoti vienuolijų reikalams, bet, atsižvelgęs į dvasininkų ir Lietuvos Tarybos prašymą, Tėvas Jurgis priėmė skyrimą vyskupu ir 1918 m. gruodžio 8 d. įžengė į Vilniaus katedrą.

PAMĄSTYMAS
„[Turime stengtis] įžvelgti unikalaus ir nepakartojamo Dievo plano slėpinį, – plano kiekvienam iš mūsų. Nes niekas mūsų taip giliai nepažino ir nepažįsta kaip Dievas. Todėl Jis mus siunčia į tai, kas atrodo neįmanoma. […] Jis į mus sudėjo savo lūkesčius, o mes į Jį sudedame savo viltį“ (Popiežius Pranciškus, Kaunas, 2018 09 23).

MALDA
„Štai aš, imk mane, daryk ką nori su manimi; duok, kad būčiau palankiu įrankiu Tavo rankose. Tegul tik Tavo garbė auga, Tavo Karalija platinasi, Tavo valia pildosi“ (Užrašai, 1911 01 13).
Prašykime šviesos besiblaškantiems, pasimetusiems arba abejojantiems savo gyvenimo keliu.

5 stotelė. Kitokio negu aš priėmimas

DIEVO ŽODIS
Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje… Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje!(Gal 3, 28).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Seniau labai nepakęsdavau žydų; buvo laikas, kad nekęsdavau rusų ir lenkų. Bet Dievas apšvietė mane, suteikė tą malonę; supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepė mylėti kiekvieną artimą kaip patį save“ (Iš laiško kun. Jonui Totoraičiui, 1913 01 08).

PAMĄSTYMAS
„Kai mes užsidarome savyje iš baimės, kai statome sienas ir užtvaras, galiausiai užkertame kelią Jėzaus Gerajai Naujienai. […] Bet šiandien jaučiame poreikį pažvelgti vienam į kitą ir pripažinti vienas kitą broliais, kad eitume kartu su džiaugsmu ir taika, atrasdami ir patirdami brolystės vertę“ (Popiežius Pranciškus, Vilnius, 2018 09 22).

MALDA
„Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės“ (Iš šv. Pranciškaus Asyžiečio maldos).
Melskis už tą asmenį, kurį šiuo metu yra sunkiausia priimti. Prašyk Dievo, kad padėtų tame asmenyje pamatyti tai, kas jame geriausia.

6 stotelė. Pamaldumas Marijai

DIEVO ŽODIS
Vestuvėse Galilėjos Kanoje Jėzaus motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“(Jn 2,5).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Kuo gi daugiau galiu aš pasitikėti, būdamas toks dvasios vargšas ir plikšas, jei ne Tavo, Viešpatie, gerumu, jei ne Tavo Mieliausiojo Sūnaus Širdimi pilna meilės ir pasigailėjimo, jei ne Švenčiausios Panelės Marijos galingu užtarimu“ (Užrašai, 1914 02 23).

PAMĄSTYMAS
Vartotojiškumas, individualizmas, susvetimėjimas – plisdami kaip vėžys pakerta žmonių santykius: nebenorima įsipareigoti santuokai ir šeimai. Daug santuokų, negaivinamų Viešpaties Dvasios, išyra. Lietuvoje dešimtys tūkstančių vaikų auga tik su vienu iš tėvų.
Švč. Mergelės Marijos globa ir užtarimas gyvybiškai būtini šiandienos šeimai.

MALDA
Švč. Mergele Marija, šių dienų šeima šaukiasi Tavo galingo užtarimo. Mieloji Motina, sugrąžink maldą į mūsų šeimas.
Melskimės už savo šeimą ir už visas Lietuvos šeimas.

7 stotelė. Priešų meilė

DIEVO ŽODIS
Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus (Lk 6, 27–28).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Savo nuomonių reikia laikytis, bet kitokios nuomonės žmonėms turėti kuo didžiausią meilę. Tik giliu savo įsitikinimu, tik tvirtu tikėjimu, tik meile, karšta širdimi patrauksime kitus prie Dievo ir tiesos, o ne barniais, užsipuldinėjimais, užgauliojimais, įžeidimais. Taip reikia mokėti ginti tiesą, kad net jos priešai, jeigu būtų tokie, išeitų įsitikinę, kad ginantis tiesą yra jiems pilnas meilės ir pagarbos“ (Užrašai, 1911 02 06).

PAMĄSTYMAS
Priešų meilė nereiškia nuolaidžiavimo blogiui ir melui. Blogi veiksmai yra smerktini, bet tuos veiksmus atlikusių žmonių neturėtume pasmerkti ar nuo jų nusigręžti.

MALDA
Gailestingasis Tėve, suteik malonę elgtis su savo priešais taip, kad jie taptų Bažnyčios ir mūsų draugais.
Melskimės už savo priešus.

8 stotelė. Kančios įveika

DIEVO ŽODIS
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu (Mt 11, 28).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
Kančia ir skausmas buvo nuolatiniai Jurgio Matulaičio gyvenimo palydovai. Dar gimnazijoje susirgo kaulų tuberkulioze. Liga tai paūmėdavo, tai atlėgdavo. Gydėsi Friburge, vėliau, neturėdamas lėšų, pateko į Varšuvos vargšų ligoninę. Nusilpusį ir merdėjantį kun. Jurgį aptiko grafaitė Cecilija Pliaterytė. Ji pasirūpino jo gydymu. Šiek tiek sustiprėjęs kun. J. Matulaitis ėmė dėstyti tikybą mergaičių gimnazijoje. Pagal gimnazijos mokinės J. Žukauskaitės pasakojimą, jaunasis dėstytojas buvęs dar toks silpnas, kad jį, paėmę už rankų, atvesdavę du vyrai ir pasodindavę į kėdę. Nevaldęs vienos rankos, o viena koja sunkiai judėjusi. Tačiau dėstęs be vadovėlio ir taip įdomiai bei entuziastingai, kad ateidavę jo klausytis net mokytojai.

PAMĄSTYMAS
Pastebima, kad tikėjimas padeda žmogui ligoje. Krikščionis geba rasti prasmę kančioje, ją vienydamas su Kristaus kančia.

MALDA
„Tegul bus garbė ir padėka Viešpačiui Jėzui, kuris moko mus nešti visokį kryžių“ (Užrašai, 1911 08 17).
Viešpatie, padėk ir mums kančioje bei gyvenimo sunkumuose neprarasti vilties ir pasitikėjimo Tavimi.
Melskimės už sunkiai sergančius ir vilties netekusius.

9 stotelė. Palaimintasis Jurgis ir Popiežius

DIEVO ŽODIS
Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės (Mt 16,18).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Grįžtu iš Šventojo Tėvo. […] Grįžtu visa širdimi mylėdamas Šventąjį Sostą, gyvai tikėdamas, kad jis yra Dievo įkurtas ir duotas, giliausiai įsitikinęs, kad „pragaro vartai“ jo nenugalės. […] Stiprinami Popiežiaus palaiminimu, kuris yra Dievo palaiminimo ženklas, […] stokime, turėdami vieną širdį ir vieną sielą, sutartinai ir drąsiai į bendrą darbą“ (Iš ganytojiško laiško, Vilnius, 1923 m).

PAMĄSTYMAS
Šventoji Dvasia per Popiežiaus tarnystę vienija Bažnyčią ir veda ją laikų kaitoje. Popiežiai savo potvarkiais bei dokumentais ir kelionėmis išjudina pasaulį keistis.

MALDA
Viešpatie Jėzau Kristau, laimink ir globok šv. Petro įpėdinį ir visus uolius žmonių tarnus.
Melskimės už krizę išgyvenančius dvasininkus, už kunigo tarnystę palikusius ir ketinančius ją mesti, už priklausomybių varginamus ir tikėjimą praradusius kunigus.

10 stotelė. „Visur Kristų įnešti“

DIEVO ŽODIS
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai (Mk 16,15).

PALAIMINTOJO JURGIO KELIU
„Mano obalsis tebūna: Visame kame Dievo ieškoti, visą ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti. Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai“ (Užrašai, 1910 10 14). Apimtas didžiulio troškimo viską aukoti Dievo garbei, Jurgis Matulaitis atgaivino mirštančią Marijonų vienuoliją, įsteigė moterų vienuolijas: Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų. Jos ir dabar veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje bei JAV. Taip pat kūrė krikščionišką darbininkų judėjimą, steigė darbininkų savišvietos grupes.

PAMĄSTYMAS
Ar aš asmeniškai stengiuosi nešti Kristų ten, kur labiausiai Jo trūksta?

MALDA
Dieve, Šventoji Dvasia, suteik drąsos nesigėdyti Kristaus ir nuolat atminti: Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos (1 Kor 9,16).

Maldos kelią užbaikime prie kryžiaus sukalbėdami „Tikiu į Dievą Tėvą“.

MALDA PRAŠANT PASKELBIMO ŠVENTUOJU
Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.