Droga modlitwy bł. Jerzego Matulewicza

Znajdujemy się na początku drogi modlitewnej z bł. Jerzym Matulewiczem, ukształtowanej w oparciu o jego myśli, rozważania i modlitwy. Nabożeństwo to zostało opracowane z okazji obchodów dwóch jubileuszy: 100-lecia odrodzonego Państwa Litewskiego oraz 100-lecia nominacji Ojca Jerzego na stolicę Biskupa  wileńskiego. Przechodząc wokół naszego kościoła zatrzymamy się przy dziesięciu stacjach, skłaniających nas do refleksji oraz modlitwy. Idźmy więc tą drogą, przywołując i rozważając dary udzielone Ojcu Jerzemu oraz przypominając nasze obdarowania. 

Niech prowadzi nas na tej drodze hasło biskupie Błogosławionego: „Vince malum in bono” (Zwyciężaj zło dobrem).

Pomiędzy stacjami odmawiajmy kilkakrotnie „Zdrowaś Maryjo” albo módlmy się własną osobistą modlitwą.

Stacja pierwsza Doskonalić się oraz doskonalić innych

SŁOWO BOŻE
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Naszym celem powinno być dążenie do doskonałości. Doskonalenie siebie, doskonalenie innych i doskonalenie prac. Doskonalić się w życiu duchowym, wybierając spośród praktyk duchowych zwłaszcza te, które bardziej zmuszają człowieka, by żył świadomym życiem nadprzyrodzonym, jak np. czysta, nadprzyrodzona intencja […] szczegółowy i ogólny rachunek sumienia, […] czytanie duchowne, dobrze i sumiennie odbywana spowiedź” (Notatki, 17 10 1910). Każdy z nas powinien się starać specjalizować, być wybitnym, aby stawać się wsparciem dla innych”. (Notatki, 27 10 1910).

ROZWAŻANIE
Nasze dary oraz zdolności – jest to dar Boży. Doskonaląc je wzbogacam całą wspólnotę.

MODLITWA
O Duchu Święty, pomóż mi poznać Twoje dary, których mi udzieliłeś i daj śmiałości użyć je dla dobra innych ludzi oraz ku chwale Bożej.
Módlmy się za wszystkich, którzy pomagają nam wzrastać i doskonalić się.

Stacja druga Życie modlitewne

SŁOWO BOŻE
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1 Tes 5, 16-18).

PO DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Te krótkie westchnienia do Boga, te błyskawiczne wzloty ducha ku niebu, te uczucia miłości Boga i bliźniego, to spoglądanie na wszystko oczyma wiary – nie wymagają specjalnego czasu i nie tylko nie przeszkadzają w pracy, ale jeszcze bardziej ją ożywiają. Należy się zaprawiać do takiej ciągłej modlitwy. Szczególnie w naszym czynnym życiu ten święty nawyk jest koniecznie potrzebny” (Notatki, 24 11 1910).

ROZWAŻANIE
Modlitwa jest to moja rozmowa z Bogiem. Kiedy się modlę przybliżam się do Boga, jeszcze bardziej spostrzegam Jego działanie w swoim życiu i to zmienia mnie. Co mógłbym uczynić, żeby ta moja więź z Jezusem była bardziej żywa i bezpośrednia?

MODLITWA
Ojcze Niebieski, racz dać nam Ducha nieustannej modlitwy, żeby ludzie rozpoznali w nas Chrystusa. Módlmy się za swoich krewnych, sąsiadów, współpracowników, którzy oddaleni są od Boga, za tych, którzy jeszcze nie odkryli radości świętowania niedzielnej Mszy świętej we wspólnocie Kościoła.

Stacja trzecia Troska o biednych

SŁOWO BOŻE
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
Według opinii bł.Jerzego, poprzez socjalne rozwiązania leczone są choroby społeczności. Troskę o biednych wyrażał on czynami:
-swoją rezydencję biskupią w Trynopolu udostępnił na przytułek dla dzieci, uciekinierów litewskich I wojny światowej, wracających z Uralu
-przy założeniu klasztoru księży Marianów na Bielanach przejął on domki kamedułów z „inwentarzem żywym” – 200 sierotami. Ojciec Jerzy skłonił też braci z klasztoru do podjęcia opieki nad tymi „otrzymanymi” dziećmi.

ROZWAŻANIE
Biedne osoby spotkamy wszędzie – w różnych społecznościach oraz miejscach. Czy jestem w stanie przezwyciężyć swoją obojętność wobec nich i zatroszczyć się o nich?

MODLITWA
Panie Jezu za przykładem bł. Jerzego Matulewicza naucz nas zostawić swoje wygodne środowisko i wychodzić do biednych.
Módlmy się za dotkniętych uzależnieniami oraz ich bliskich, za rodziny wychowujące dzieci z upośledzeniami oraz za przyjęcie do naszych wspólnot ludzi z marginesu.

Stacja czwarta Zawsze posłuszny Bogu

SŁOWO BOŻE
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 42).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
Ojciec Jerzy Matulewicz, gdy dowiedział się, że jest przewidywany jako kandydat na stolicę biskupią w Wilnie, na początku dążył do uniknięcia tego mianowania. W swoim liście do marianów polskich pisał: „W Wilnie bym się nie odnalazł, nie wiem, czy tam anioł niebieski byłby w stanie wszystkim dogodzić. Wydaje mi się, że niczego tam nie byłbym w stanie osiągnąć, a nasze sprawy bardzo by ucierpiały. Więc proszę ratować mnie od tego nieszczęścia. (Z listu do ks. Leona Kulwietisa MIC, kwiecień 1918 r.) Mimo wielkiego pragnienia poświęcenia siebie dla spraw zakonnych oraz zdając sobie sprawę z próśb osób duchownych oraz Taryby litewskiej, Ojciec Jerzy przyjął nominację biskupią i 8 grudnia 1918 roku wstąpił do katedry wileńskiej.

ROZWAŻANIE
Każdy musi się starać ujrzeć unikalny oraz niepowtarzalny plan Boga wobec swego życia. „Ponieważ nie ma nikogo, kto znałby nas i poznał tak głęboko jak Bóg. On nas bowiem przeznaczył do czegoś, co wydaje się niemożliwe, ufając bezgranicznie, że odtworzymy obraz Jego Syna. Złożył On w nas swoje oczekiwania, a my w Nim pokładamy nadzieję” (Papież Franciszek, Kowno, 23. 09. 2018 r.).

MODLITWA
Oto ja, weź mnie, uczyń ze mną co chcesz, racz sprawić, abym był posłusznym narzędziem w rękach Twoich. Aby tylko rosła chwała Twoja, aby tylko rozszerzało się Królestwo Twoje, aby tylko spełniała się wola Twoja (Notatki, 13 01 1911).
Prośmy o światło dla miotających się, zagubionych oraz powątpiewających w swoją drogę życiową.

Stacja piąta Przyjęcie innego niż ja

SŁOWO BOŻE
Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie…. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Gał 3, 26,28).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Dawniej byłem (bardzo) zniechęcony do Żydów; był czas niechęci do Rosjan oraz Polaków. Ale Pan oświecił mnie, dał mi tę łaskę; zrozumiałem, że jest to niegodne uczenia Chrystusa, który przykazał miłować każdego, jak samego siebie” (Z listu do ks. Jana Totoraitisa, 08. 01. 1913 r.).

ROZWAŻANIE
„Kiedy zamykamy się w obawie przed innymi, gdy budujemy mury i barykady, odcinamy się ostatecznie od Dobrej Nowiny Jezusa […] ale dzisiaj odczuwamy potrzebę, by spojrzeć sobie w twarz i rozpoznać siebie jako bracia, aby iść razem, odkrywając i doświadczając z radością i pokojem wartość braterstwa” (Papież Franciszek, Wilno, 22. 09. 2018 r.).

MODLITWA
„O Panie, uczyń ze mnie narzędzie swojego pokoju: gdzie jest nienawiść spraw, abym przynosił miłość; gdzie jest obraza spraw, abym przynosił przebaczenie; gdzie jest wątpienie spraw, abym przynosił wiarę; gdzie jest błąd spraw, abym przynosił prawdę; gdzie jest rozpacz spraw, abym przynosił nadzieję; gdzie jest smutek spraw, abym przynosił radość; gdzie są ciemności spraw, abym przynosił Światło” (z modlitwy św. Franciszka z Asyżu).
Módl się za tę osobę, którą w tym momencie jest Ci najtrudniej zaakceptować. Proś Boga, żeby pomógł Ci ujrzeć w tej osobie to, co jest w niej najlepsze.

Stacja szósta Pobożność maryjna

SŁOWO BOŻE
Na weselu w Kanie Galilejskiej matka Jezusa powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (Jn 2, 5).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Komu więcej mógłbym zaufać będąc tak nędznym duchowo biedakiem, jak nie Twojej Wszechmogącej dobroci, jak nie Sercu Najmilszego Syna Twego, pełnego miłości oraz miłosierdzia, jak nie przemożnemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny” (Notatki 23. 02. 1914 r.).

ROZWAŻANIE
Nastawienie konsumpcyjne, indywidualizm oraz wyobcowanie, jak rak przedostały się do stosunków międzyludzkich: nie ma woli do podjęcia zobowiązań małżeńskich oraz założenia rodziny. Wiele małżeństw, które nie są ożywiane przez Ducha Pana, rozpada się. Dziesiątki tysięcy dzieci na Litwie rosną tylko przy jednym z rodziców.  Opieka oraz wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny są potrzebne dla życia i trwania dzisiejszej rodziny.
Najświętsza Dziewico Maryjo, rodzina naszych czasów woła o Twoją zbawienną obronę. Matko Najmilsza, przywróć modlitwę do naszych rodzin! Módlmy się za własną rodzinę oraz za wszystkie rodziny na Litwie.

Stacja siódma Miłość do wrogów

SŁOWO BOŻE
Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28)

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Opinii własnych należy się trzymać, ale wobec osób, przedstawiających odmienne nastawienie należy szczególniej okazywać miłość. Tylko przez głębokie przekonanie własne, tylko przez niezachwianą wiarę, przez miłość, gorące serce, przyciągniemy innych do Boga oraz do prawdy, a nie przez kłótnie, naciski, obelgi czy obrazy. Trzeba umieć tak bronić prawdy, żeby nawet jej przeciwnicy wyszli przekonani, że broniący jest dla nich pełen miłości i szacunku” (Notatki, 06. 02. 1911 r.).

ROZWAŻANIE
Miłość do wrogów nie oznacza ustępowania złu. Złe uczynki należy potępiać, ale osoby, które to uczyniły, nie powinny być przez nas potępiane oraz odrzucane.

MODLITWA
Ojcze miłosierny, daj nam łaskę postępowania z naszymi wrogami w taki sposób, ażeby stali się przyjaciółmi Kościoła i naszymi przyjaciółmi.
Módlmy się za swoich wrogów.

Stacja ósma Przezwyciężenie męki

SŁOWO BOŻE
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
Ból oraz męka nieodłącznie towarzyszyły Jerzemu Matulewiczowi przez całe jego życie. Jeszcze ucząc się w gimnazjum zachorował na gruźlicę kości. Choroba to zaostrzała się, to znowu ustępowała. Leczył się w Fryburgu, później zaś, nie mając na to środków, trafił do warszawskiego szpitalu dla biednych. Osłabionego i umierającego już ks. Jerzego znalazła hrabina Cecylia Plater. Zatroszczyła się o jego leczenie. Gdy nieco okrzepł, przystąpił do nauczania wiary w gimnazjum dla dziewcząt. Według świadectwa uczennicy J. Żukauskaitė, młody wykładowca na początku był jeszcze na tyle osłabiony, że na zajęcia musiał był przyprowadzany przez dwóch mężczyzn, trzymających go za ręce, a następnie usadzany na krześle. Jedna ręka odmawiała mu posłuszeństwa, a jedna noga z trudem się poruszała. Ale wykładał bez podręcznika i w sposób tak ciekawy oraz z takim entuzjazmem, że posłuchać go na jego lekcji przychodzili nawet wykładowcy.

ROZWAŻANIE
Stwierdzone jest, że wiara pomaga człowiekowi w chorobie. Chrześcijanin umie znaleźć sens w cierpieniu, jednocząc go z cierpieniem Chrystusa.

MODLITWA
„Niech będzie chwała oraz cześć Panu Jezusowi, który uczy nas nieść wszelki krzyż” (Notatki, 17 08 1911 r.).
Boże, pomóż i nam w męce oraz cierpieniach życiowych nigdy nie tracić nadziei oraz zaufania do Ciebie.
Módlmy się za ciężko chorych i za tych, którzy stracili nadzieję.

Stacja dziewiąta Błogosławiony Jerzy a Papież

SŁOWO BOŻE
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16, 18).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Powracam od Ojca Świętego. […] Powracam kochając całym sercem Święty Tron Piotrowy i żywo wierząc, że jest on założony i objawiony nam przez Boga, nareszcie głęboko wierząc, że „bramy piekielne” go nie przemogą. […] Pokrzepieni błogosławieństwem papieskim, które jest znakiem błogosławieństwa Bożego, […] stańmy, mając jedno serce i jedno ciało, zgodnie i śmiało do wspólnej pracy” (Z listu pasterskiego, Wilno, 1923).

ROZWAŻANIE
Duch Święty poprzez posługę Papieża jednoczy Kościół i prowadzi go przez zmieniające się czasy. Papieże przez swoje rozporządzenia, dokumenty oraz podróże pobudzają świat do przemiany.

MODLITWA
Panie Jezu Chryste, błogosław i roztocz opiekę nad namiestnikiem św. Piotra, jak również nad wszystkimi gorliwymi sługami ludzi.
Módlmy się za księży, przeżywających kryzysy, za tych, którzy porzucili kapłaństwo albo zamierzają to uczynnić, za tych, co stracili wiarę albo są zmęczeni przeciwnościami.

Stacja dziesiąta “Wszędzie wnieść Chrystusa

SŁOWO BOŻE
Idzcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15).

NA DRODZE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
„Hasłem moim niech będzie: We wszystkim szukać Boga, czynić wszystko ku większej chwale Boga, wnosić we wszystko Ducha Boga i wszystko Nim przeniknąć. Bóg oraz chwała Jego niech będzie w centrum całego mojego życia, osią, wokół której obracają się wszystkie moje myśli, uczucia, chęci oraz czynności”. (Notatki, 14. 10. 1914 r.).
Objęty wielkim pragnieniem pomnażania chwały Bożej i służby człowiekowi, Jerzy Matulewicz wskrzesił zamierające zgromadzenie marianów, założył zgromadzenia żeńskie: Sióstr Miłosiernych Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Sióstr Służebnic Jezusa Eucharystycznego. One i dziś działają nie tylko na Litwie, ale także w Polsce, w Rosji, na Białorusi oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zakładał on również chrześcijańskie stowarzyszenia robotników oraz tworzył grupy samokształcenia wśród pracowników.

ROZWAŻANIE
Czy ja osobiście staram się nieść Chrystusa tam, gdzie Go najbardziej brakuje?

MODLITWA
Boże, Duchu Święty, daj mi odwagę nie wstydzić się Chrystusa oraz pamiętać nieustannie o ewangelicznym napomnieniu: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16).

Drogę modlitewną kończmy przy krzyżu, odmawiając „Wierzę w Boga”.

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. JERZEGO
Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką  Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.